ANWIM S.A.
ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: tel: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
BDO 000096200
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 17.164.410 zł
Kapitał wpłacony: 17.164.410 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail

Informacja dla Kontrahentów Anwim S.A. | Pakiet Energetyczny

2016-08-17

W związku z ostatnimi zmianami przepisów regulujących funkcjonowanie rynku paliw oraz licznymi, często niespójnymi wypowiedziami pojawiającymi się w prasie oraz mediach, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na zakres potencjalnych skutków nowych regulacji oraz niektórych spośród wynikających z nich obowiązków.


Szanowni Państwo, 


W dniu 2 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw tzw. „Pakiet Energetyczny III”[1] (ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2016 r., poz. 1165).  Nowelizacja ta istotnie przebudowuje dotychczasowe zasady obrotu paliwami ciekłymi, modyfikując dotychczasowe oraz wprowadzając nowe obowiązki sprawozdawcze i koncesyjne. 

 

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż co prawda ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, jednakże liczne przepisy przejściowe modyfikują moment efektywnego powstania poszczególnych obowiązków wynikających z nowelizacji.

 

Wśród wprowadzanych zmian dotyczących podmiotów posiadających koncesje OPC pragniemy zwrócić Państwa uwagę na:

>  wprowadzenie definicji paliw ciekłych odwołującej się do przyszłego rozporządzenia Ministra Energii precyzującego kody CN wyrobów stanowiących paliwa ciekłe.  Ostateczny katalog paliw ciekłych będzie zatem znany dopiero po publikacji w/w rozp. ME w/s paliw ciekłych -  niemniej spodziewanym skutkiem zmiany ma być rozszerzenie dotychczasowego rozumienia pojęcia tych paliw.

>  obowiązek składania tzw. informacji o infrastrukturze paliw ciekłych.  Informacje takie przekazywane będą do Prezesa URE w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia lub trwałego zaprzestania eksploatacji infrastrukty paliw ciekłych (a więc m.in. instalacji oraz środków transportu paliw ciekłych).  Przedsiębiorstwa posiadające dotychczasowe koncesje zgłaszają do Prezesa URE pierwszą informację o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych (tzw. „bilans otwarcia”) w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozp. ME zawierającego wzór takiej informacji;

>  zmiany dot. posiadanych oraz przyszłych koncesji paliwowych, w tym:

-   wprowadzenia braku zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa jako warunku udzielenia koncesji;

-   wyłączenia możliwości udzielenia koncesji osobom lub podmiotom:

  • skazanym za przestępstwa skarbowe mające związek z działalnością określoną w Pr. Energetyczym (dotychczas wyłączenie dotyczyło tylko przestępstw pospolitych)  -  warunek ten dotyczy również osób uprawnionych do reprezentacji oraz członków rad nadzorczych;
  • wykreślonym z rejestru VAT;
  • skazanym za przestępstwo skarbowe polegające na zmianie przeznaczenia paliw ciekłych;
  • powiązanych (w rozumieniu przepisów o rachunkowości) z podmiotami lub osobami skazanymi w ciągu ostatnich 3 lat za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością określoną w Pr. Energetycznym - warunek ten dotyczy również osób uprawnionych do reprezentacji oraz członków rad nadzorczych;

-   dodatkowych wymogów w zakresie treści wniosków o udzielenie koncesji;

-   obowiązku złożenia wniosku o zmianę koncesji do Prezesa URE najpóźniej w terminie 7 dni o zmianach danych w zakresie oznaczenia podmiotu, jego siedziby oraz adresu jak również nr KRS bądź równoważnego rejestru dla podmiotów zagranicznych oraz nr NIP; brak takiego wniosku uprawnia Prezesa URE do cofnięcia koncesji;

 

Pakiet Energetyczny przewiduje również obowiązek aktualizacji posiadanych, a w niektórych przypadkach konieczność wystąpienia o nowe koncesje paliwowe.  Należy zwrócić szczególną uwagę na termin, w jakim powinny zostać złożone poszczególne wnioski do Prezesa URE, jako że niezłożenie wniosku w przewidzianym terminie skutkuje wygaśnięciem poszczególnych koncesji.  I tak:

w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych (rozp. ME w/s paliw ciekłych – na ten moment nie znamy terminu wejścia w życie tego rozporządzenia) przedsiębiorstwa wykonujące działalność polegającą m.in. na obrocie paliwami ciekłymi na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie tych przepisów składają wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do nowej definicji paliw ciekłych;

w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy podmioty wykonujące działalność polegającą na obrocie paliwami ciekłymi z wykorzystaniem stacji kontenerowych dostosowują działalność do nowych obostrzeń.

 

Ponadto, nowe przepisy przewidują znaczne rozszerzenie katalogu podmiotów i organów, które prowadząc kontrole  będą obowiązane również do weryfikacji spełnienia podstawowych obowiązków wynikających z Pr. Energetycznego (w tym posiadania wymaganej koncesji paliwowej, wpisu do rejestru podmiotów przywożących oraz zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliwowej).  Tego rodzaju kontroli należy się spodziewać po stronie ABW, Kontroli Skarbowej, Służby Celnej, Agencji Rezerw Materiałowych, Urzędu Dozoru Technicznego, Urzędu Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcji Handlowej, Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Prokuratury, Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej, nadzoru budowlanego, administracji miar i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Wreszcie nowe regulacje zaostrzają również sankcje za zaruszenie przepisów Pr. Energetycznego, w tym:

>  za naruszenie obowiązku prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami posiadającymi odpowiednie koncesje (z wyjątkiem sprzedaży dla odbiorcy końcowego) -  potencjalna sankcja od 50 tys. zł do 250 tys. zł;

>  prowadzenia działalności z naruszeniem obowiązku zgodności tej działalności z nazwami oraz kodami CN wynikającymi z oczekiwanego rozp. ME w/s paliw ciekłych -  potencjalna sankcja od 50 tys. zł do 250 tys. zł;

>  zaostrzenia sankcji za prowadzenie działalności bez wymaganej koncesji – potencjalna sankcja to 5 mln zł grzywny albo kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat.  Równolegle wprowadzono tzw. rozszerzoną odpowiedzialność z tego tytułu (również osoby zajmujące się sprawami majątkowymi przedsiębiorstwa na podstawie przepisu, umowy, decyzji lub faktycznego wykonywania).

 

Mamy nadzieję, że powyższe informacje okażą się przydatne w prowadzonej przez Państwa działalności.

Zarząd  Anwim S.A., Warszawa, 17.08.2016r.

 

Niniejsza informacja została przygotowana we współpracy z:

 

KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski & Witalis Sp. z o.o.

Adres: ul. Śniadeckich 17   |   00-654 Warszawa

Tel. 22 243 25 00    |   email: kancelaria@kdcp.pl   |   www.kdcp.pl

 

***

Informacja zamieszczona w treści pisma przeznaczona jest jedynie do celów informacyjnych oraz nie stanowi porady prawnej ani prawno-podatkowej.

 

Anwim S.A.  nie ponosi przy tym odpowiedzialności, za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek podjęcia decyzji na podstawie niniejszej informacji.  Każdy podmiot zamierzający podjąć kroki w związku ze zmianami przepisów powinien we własnym zakresie skonsultować się z odpowiednimi organami lub doradcami.

 

 


[1] Tekst ustawy dostępny jest pod linkiem:  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1165


2020-02-21
MOYA z nagrodą WNP Awards 2020
Sieć stacji paliw MOYA otrzymała nagrodę WNP Awards 2020 – prestiżowe wyróżnienie dla firm sektora przemysłowego. MOYA została uhonorowana za dynamiczny rozwój niezależnej sieci dystrybucji paliw oparty na zasadach partnerstwa, sprawnej logistyce i profesjonalnym zarządzaniu. Nagrody są przyznawane przez redakcję...
2020-02-20
EKO sztućce na stacjach paliw MOYA
MOYA, najszybciej rozwijająca się sieć stacji paliw w Polsce, wprowadza w konceptach gastronomicznych Caffe MOYA drewniane sztućce, które już wkrótce całkowicie wyeliminują ich plastikowe odpowiedniki. Jest to kolejna inicjatywa proekologiczna Anwim S.A., właściciela sieci MOYA. Całkowita rezygnacja z tworzyw sztucznyc...
2020-02-19
Wielkie pączkowanie na stacjach MOYA
W tłusty czwartek, najsłodszy dzień w roku, na wybranych stacjach MOYA na klientów czeka specjalna promocja: „Wielkie pączkowanie – im więcej, tym taniej”. Pyszne tradycyjne pączki z lukrem i marmoladą będą dostępne w super cenie, która będzie malała wraz z...
2020-02-05
Kawa do pary – walentynkowa promocja na stacjach MOYA
14 lutego br. w dniu zakochanych na stacjach paliw MOYA będzie można skorzystać z wyjątkowej promocji. Przy zakupie dowolnej kawy w Caffe MOYA drugą można odebrać w cenie 1 gr. Jest to idealna okazja na miłe chwile dla wszystkich zakochanych,...
2020-02-05
Artur Krzyk członkiem zarządu spółki ESPPOL Trade
31 stycznia br. rada nadzorcza ESPPOL Trade sp. z o.o. podjęła uchwałę o powołaniu do zarządu spółki Artura Krzyka. Artur Krzyk to jeden z najlepszych specjalistów od rynku paliw w Polsce. W Grupie Anwim został zatrudniony w listopadzie ubiegłego roku....
MAPA STACJI